Alles Over Occultisme Houten stoel op de rand van totale duisternis - Alles Over Occultisme Banier

Wicca hekserij


Wicca hekserij - Wat is Wicca?
Wat is "Wicca" hekserij en wat zijn Wicca spreuken? Hoewel Wicca geworteld is in oude heidense levensbeschouwingen, is de tegenwoordige Wicca godsdienst slechts 50 jaar oud. Wicca is een levensbeschouwing die in de jaren '40 en '50 door Gerald Gardner in elkaar werd geknutseld uit een verscheidenheid aan religieuze tradities, wereldbeelden en rituelen uit de Vrijmetselarij. Sinds de publicatie van Garnders boeken over dit geloof zijn er vele vertakkingen en varianten van de Wicca hekserij ontstaan.

Er bestaat geen algemene overeenstemming onder de "wiccans", de "wijzen", over wat zij geloven of aanbidden. Sommigen vereren de "Moedergodin", anderen vereren de "God" en weer anderen vereren beide. Anderen aanbidden de natuur. Sommige wiccans beweren dat zij de Christelijke leer omarmen, terwijl anderen deze afwijzen. De meeste voorstanders van Wicca geloven in reïncarnatie.

Een onderwerp waar de meeste wiccans het over eens zijn is het feit dat Satan geen onderdeel van hun pantheon is. Zij ontkennen dus stellig dat duivelsverering een onderdeel van hun praktijken zou zijn. Zij moeten dit uitdrukkelijk ontkennen, omdat zij het idee van absolute morele waarden niet erkennen. Goed en kwaad bestaan dus niet, omdat alles relatief is. Wiccans kennen maar één wet waaraan zij zichzelf willen onderwerpen. Deze wet wordt de "Wiccan Rede" genoemd. Deze zegt simpelweg: "Doe wat je wilt mits je niets of niemand schaadt". Daarnaast is de "Wet van Drie" (of de "Wet van de Drievoudigheid") de wet die over gevolgen heerst. Het is als het ware een wet van opbrengsten die stelt: "Dat wat je doet komt drie keer tot je terug".


Wicca hekserij - Gedachtenbeheersing
En hoe zit het met de Wicca hekserij? Niet alle wiccans beoefenen hekserij (wat zij "magick" noemen om zich te onderscheiden van illusionisten en magiërs). Magick is voor Wicca wat gebeden zijn voor het Christendom. Wiccans beweren dat magick niets meer is dan het gebruik van hun gedachten om materie te beheersen, terwijl Christenen God aanroepen om mensen te genezen en om in hun levens werkzaam te zijn en in te grijpen. Omdat de Wiccan Rede hen verbiedt om anderen kwaad te berokkenen en de Wet van Drie aangeeft wat de gevolgen zijn voor mensen die dit toch doen, zien wiccans zichzelf als "witte heksen" of "natuurheksen".

Wicca is in wezen een godsdienst die zegt: ga maar gewoon je eigen gang en leef in vrede met je naasten en je omgeving. Wiccans trekken graag een parallel tussen Wicca en het bijbelse Christendom om zo geloofwaardigheid te verkrijgen, maar wat zegt de Bijbel zelf over deze godsdienst? Je zal het woord "wicca" niet in de Bijbel aantreffen, dus laten we de dingen die zij geloven eens bekijken in het licht van Gods Woord.

  • Wicca hekserij is afgoderij - Romeinen 1:25 zegt: "Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper." Wie zal tevreden zijn met de tweede plaats? In Jesaja 40 geeft God ons een erg mooie weergave: hoe veel groter is de Schepper dan Zijn schepping! Als je iets anders aanbidt dan de Schepper, dan verspil je feitelijk je tijd en moeite.

  • Wicca hekserij geeft valse hoop - Hebreeën 9:27 zegt "Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel." God zegt dat wij één kans krijgen om te leven, en dan is het afgelopen. Er zijn geen mogelijkheden om het nog eens te proberen. Als wij Jezus, Gods geschenk, niet in dit leven aanvaarden, dan zal Hij oordelen dat wij niet waardig zijn om in Zijn aanwezigheid te verblijven en zullen wij naar de Hel gestuurd worden.

  • Wicca hekserij brengt teleurstellingen - Marcus 7:8 zegt: "De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast." God is God en wij zijn dat niet. Wij moeten een beslissing nemen. Geloven wij God op Zijn woord en aanvaarden wij Zijn levensbeschouwing, of niet? Het leren kennen van God is zwaar werk dat een grote hoeveelheid discipline vereist. Wicca is een godsdienst die een stapel leugens van een romantisch lintje voorziet en vervolgens op zoek gaat naar een goedbedoeld, maar lui en naïef doelwit om zijn loze leer te verkopen.

  • Wicca hekserij leidt tot opstandigheid - Deuteronomium 18:10-12 zegt: "Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen..." Wicca hekserij is een zonde en God verafschuwt dit. Waarom? Omdat het een poging is om onze afhankelijkheid van God te verbreken en antwoorden te vinden die niet van Hem afkomstig zijn.


Wicca hekserij - Afzondering van God
Dit is de essentie van zonde. Een zonde is niet altijd een gruwelijke of een in sociaal opzicht slechte daad. Een zonde is onze beslissing om het over enig onderwerp oneens te zijn met God. Het is een opstand tegen Hem. Zonde is de volgende uitspraak: "God, ik wil mijn leven op MIJN manier leiden." Romeinen 3:23 zegt: "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God." En in Romeinen 6:23 lezen we: "Het loon van de zonde is de dood." Dit is geen lichamelijke dood, maar de geestelijke dood: een eeuwige afzondering van God en van alle zegeningen die uit Zijn aanwezigheid voortkomen. Dit is de definitie van de hel: de afwezigheid van Gods aanwezigheid. Dat is het enige wat onze zonden voor ons kunnen bereiken.

Gelukkig houdt Romeinen 6:23 hier niet op. Dit vers gaat als volgt verder: "Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." God wist dat wij allen, ieder op zijn eigen manier, in opstand zouden komen. Hij heeft ons een manier aangeboden om die afzondering van Hem te voorkomen.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheOccult.org, Alle rechten voorbehouden