Alles Over Occultisme Houten stoel op de rand van totale duisternis - Alles Over Occultisme Banier

Occultisme


Occultisme - Wat is de definitie?
Het woord "occultisme" kan vele verschillende definities oproepen. Wat betekent het en welke praktijken zijn er bij betrokken? De occulte wereld is gedetailleerder dan wat veel mensen denken of wat de films ons tonen.

Het woord “occult” is afgeleid van het Latijnse woord "occultus". Dit woord heeft betrekking op dingen die mysterieus, verborgen en geheim zijn. Krachten van engelen en demonen spelen een grote rol in de praktijken van de occulte wereld. Enkele van deze praktijken zijn het gebruik van astrologie, wichelarij, het "Ouijabord", "channeling" van geesten en hekserij, omdat al deze praktijken in het geheim worden uitgevoerd en als mysterieus worden beschouwd. Middels deze praktijken wordt de macht of het vermogen verworven om beslissingen te nemen waarmee een aantal verschillende doelen bereikt kan worden.


Occultisme - Wat zegt de Bijbel?
Het occultisme heeft een grote verscheidenheid aan onderdelen en God keurt het gebruik hiervan niet goed. In de Bijbel worden deze praktijken kwaadaardig genoemd en worden ze als een vorm van afgoderij beschouwd. Alleen Gods macht mag erkend worden, niet de macht van een of ander spiritueel kanaal.

Deuteronomium 18:9-14 noemt occulte praktijken "verfoeilijk". In 2 Kronieken 33:6 werd de woede van de Heer ontstoken toen Manasse, de koning van Juda, zijn zonen als offer verbrandde en zich bezig hield met geestenbezwering en waarzeggerij (de praktijk waarmee toekomstige gebeurtenissen worden voorspeld of verborgen kennis wordt vergaard met behulp van occulte of bovennatuurlijke middelen). Er bestaat een verschil tussen een echte profeet en iemand die dergelijke praktijken voor hetzelfde doel hanteert, zoals in Deuteronomium 18:15-22 wordt uitgelegd. De profeet zal de waarheid spreken en een dergelijke waarheid zal inderdaad later uitkomen als hij deze in de naam van de Heer God heeft uitgesproken. In het Oude Testament werden diverse technieken gebruikt om de toekomst te voorspellen, zoals het werpen van botjes of staafjes. De manier waarop zij op de grond terechtkwamen werd gebruikt om te bepalen wat er zou gaan plaatsvinden. Ook werden de interne organen van dieren onderzocht. Dit wordt wichelarij genoemd.

In televisieshows worden diverse methoden van "channeling" letterlijk uitgebuit. Hierin beweren mensen dat zij in contact staan met overleden mensen. Zij beweren dat zij de levenden kunnen helpen bij hun zoektocht naar antwoorden door contact op te nemen met de doden of door troost te vinden in de gedachte dat het goed gesteld is met hun overleden naasten. Deze praktijk wordt in Deuteronomium 18:11, Leviticus 19:31 en Leviticus 20:6 veroordeeld.

Astrologie wordt grotendeels gebruikt om een bijzondere kennis te verwerven met behulp van de sterren en planeten. Astrologen beweren dat zij toekomstige gebeurtenissen kunnen voorspellen of advies kunnen geven op basis van de posities van deze door God geschapen objecten. De sterren en de planeten die God geschapen zijn bedoeld als lichtbronnen en hulpmiddelen voor tijd- en plaatsbepaling. Lees Genesis 1:14-15 en Jesaja 47:13-14.


Occultisme – Kan ik anderen helpen om aan het occultisme te ontsnappen?
Het occultisme is een extreem gevaarlijk domein, dus je moet voorzichtig zijn. Als jij iemand wil helpen die zich met dit soort praktijken bezighoudt, kun je met hem (of haar) praten om de behoeften en de problemen te identificeren waar hij mee te kampen heeft. Zorg ervoor dat je niet boos wordt. Spreek gewoon met die ander over jouw geloof in Jezus Christus en de eenvoudige waarheid dat Hij het enige echte antwoord op hun problemen is. Zorg ervoor dat je wijst op het gezag en de overwinning van Christus over de occulte wereld en Zijn macht over Satan. Deze overwinning is beschikbaar voor alle mensen die in Hem willen geloven en op Hem willen vertrouwen als hun Heer en Redder. Zorg er ook voor dat je vertrouwt op de Heilige Geest als jouw gids om het goede nieuws van de verlossing met die ander te delen.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheOccult.org, Alle rechten voorbehouden