Alles Over Occultisme Houten stoel op de rand van totale duisternis - Alles Over Occultisme Banier

Uittreding


Uittreding - Wat is dat?
Een "uittreding" (ook wel "buitenlichamelijke ervaring" genoemd) kan gedefinieerd worden als een kortstondige scheiding tussen het bewustzijn (geest) van het stoffelijke lichaam, op een zodanige manier dat de wereld en de mens zelf van buiten het lichaam worden waargenomen. Uittredingen staan ook bekend als "astrale projecties". Er zijn verschillende manieren waarop mensen een uittreding kunnen ondervinden, zoals dromen, dagdromen en herinneringen. Er zijn meldingen van mensen die uittredingen hebben ervaren onder de invloed van drugs of opgewekt door een of ander trauma, evenals bijna-doodervaringen. Mensen leren over astrale projecties door middel van boeken, het internet en religieuze technieken. Er wordt beweerd dat een uittreding helderder is dan een droom of een dagdroom. Mensen die zich bezighouden met astrale projecties beweren dat hun zintuigen verscherpt worden, wat hen in staat stelt om duidelijker en zonder lichamelijke beperkingen te zien en te voelen. Waar het idee van dergelijke uittredingen vandaan komt is onbekend. Maar uittredingen worden al vele jaren in verschillende culturen gepraktiseerd. De New Age beweging staat erom bekend dat zij deze praktijk voorstaan en gebruiken.


Uittreding - Waarom willen mensen dat?
Uittredingen worden nagestreefd door mensen die kennis of macht over het spirituele domein willen hebben, andere mensen willen helpen, nieuwsgierig zijn of gewoon vermaakt willen worden. In sommige gevallen proberen mensen zelfs uittredingen tot stand te brengen om anderen te kwaad te berokkenen. Maar in de meeste gevallen wil men een uittreding uit spirituele overwegingen, zoals het bereiken van verlichting of een hoger bewustzijn.


Uittreding - Wat leert de Bijbel ons?
Volgens sommige mensen worden uittredingen door de Bijbel gerechtvaardigd. Zij gebruiken verscheidene Schriftteksten om dit idee te ondersteunen. Helaas rukken ze deze interpretaties uit hun verband of begrijpen ze de cultuur van die tijd niet. In de Bijbel wordt een uittreding gezien als een occulte praktijk. Het grootste bewijs tegen deze buitenlichamelijke ervaringen is dat Gods volk zich niet hiermee bezighield. In geen enkele van de Schriftteksten die bewoordingen bevatten als "in de geest" of "opgenomen in de geest" was men op zoek naar een uittreding. In plaats daarvan benaderde God specifieke mensen en openbaarde Hij specifieke zaken voor een specifiek doel. Deze gebeurtenissen vonden plaats om God te verheerlijken en om Zijn liefde voor Zijn mensen te openbaren. De mensen hoefden niet op zoek te gaan naar uittredingen voor hun persoonlijk welzijn of om duidelijkheid te verkrijgen over de wereld of over God.


Uittreding - Is het gevaarlijk?
Mensen zouden kunnen beweren dat een buitenlichamelijke ervaring werkelijk onschuldig is. Maar in de Bijbel wordt duidelijk gemaakt dat wij ons niet met occulte praktijken moeten bezighouden. Uittredingen zijn geen onderdeel van de leer van God. Uittredingen kunnen gedefinieerd worden als wichelarij, toverij, de uitlegging van voortekenen, hekserij of bezweringen. Mensen die zich bezighouden met uittredingen kunnen als mediums of geestenbezweerders worden gezien. In het algemeen vindt God deze praktijken "verfoeilijk" (Deuteronomium 18:9-11, Galaten 5:19-26 en 2 Kronieken 33:6). Daarom kan een uittreding ook emotionele, psychische, mentale en/of geestelijke schade berokkenen. Uittredingen worden niet door God goedgekeurd an daarom geloven wij dat er een andere macht achter dit verschijnsel schuilgaat. Als jij deelneemt aan dergelijke praktijken, zul je moeten onthouden dat wij altijd paraat en waakzaam moeten zijn en zelfbeheersing moeten hebben, gebaseerd op de hoop die ons is gegeven, en dat wij altijd gehoorzaam moeten zijn, zonder toe te geven aan onze boosaardige verlangens (1 Petrus 1:13-14). Is dit wel mogelijk als wijs ons losmaken van onze lichamen?


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutTheOccult.org, Alle rechten voorbehouden